top of page

Ochrana osobních údajů

 1. ÚVOD

Společnost AI Excellence s.r.o., se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 13951106, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 357749 (dále také jako „správce osobních údajů“), provozuje webové stránky www.aiexcellence.cz (dále jen „webové stránky“), jejímž prostřednictvím nabízí školení umělé inteligence a další konzultační služby.

Správce Vás tímto jako uživatele webových stránek a naše zákazníky (včetně potenciálních), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o zásadách související ochrany.
 

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání. Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.
 

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti nebo emailem na adrese info@aiexcellence.cz
 

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   

Budete-li chtít využít naše webové stránky a kontaktovat nás s dotazem či poptávkou služeb, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
- Jméno a příjmení či obchodní firma
- Adresa či sídlo společnosti
- Adresa místa realizace služby
- Emailová adresa
- Telefon
- Fotografie
- Video záznam

 

Údaje, které nám poskytujete, využíváme k tomu, abychom se s Vámi spojili (elektronicky či telefonicky) s nabídkou optimálního řešení Vaší poptávky služeb.

Obchodní sdělení Vás má za cíl informovat o službách, které můžeme poskytnout, a které nejvíce odpovídají Vašim potřebám. Odvolání zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv učinit zasláním požadavku na email info@aiexcellence.cz.

 

V případě, že se dohodneme na vzájemné spolupráci, tj. dodání našich služeb, budeme Vaše údaje zpracovávat rovněž za účelem uzavření a realizace/plnění smlouvy.

Mezi dalšími osobními údaji pak budeme zpracovávat zejména:
- IČO, DIČ
- číslo bankovního účtu
- cookies

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 

Použití souborů cookies

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému.

Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
 

Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše aktivity, používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky.  V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče  (nebo instalací speciálního pluginu) jejich používání zakázat.
 

 1. KDO ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE
   

Osobní údaje zpracováváme z pozice správce. Osobní údaje zpřístupňujeme v nezbytném rozsahu pouze zaměstnancům a třetím osobám v případě, kdy je to zásadní pro plnění účelu zpracování. Jedná se např. o externí spolupracovníky jako advokátní, notářské kanceláře, účetní společnosti, zpracovatelé zajišťující IT podporu aj. Tyto další osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.
 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
   

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.
 

 1. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
   

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 

 1. VAŠE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.


 

Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.


 

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.


 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.


 

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.


 

Právo vznést námitku proti zpracování

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.


 

Automatizovaní rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.


 

Právo podat stížnost

Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

 1. ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 7. 2023 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle společnosti.

 [BK1]GPPR článek 5 odst.1 písm.e) -  osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů

bottom of page